Ochrona środowiska

Zamieścił: admin 2016.06.30

OCHRONA  ŚRODOWISKA

Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie  od 1.07.2016r. do 30.06.2017r.
Glinik - pobierz
Broniszów - pobierz
Brzeziny - pobierz
Nawsie - pobierz
Wielopole Skrzyńskie - pobierz
Wielopole Skrzyńskie (Rynek) – pobierz

9 Zmiany w systemie odbioru śmieci od 1 lipca 2015 r. 

9 Komunikat przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

9 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie

9 Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych 

9 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

9 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi


Opłatę za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie należy uiszczać kwartalnie w następujących  terminach:

Wpłaty można dokonać  w kasie Urzędu Gminy p.24 II piętro, na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 41 9173 0002  0000 0273 2000 1060 BS Wielopole Skrzyńskie ( podając dane osoby składającej deklarację) lub u inkasentów wsi w wyznaczonych terminach.