Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gm. Wielopole Skrzyńskie obowiązujące od 1 lipca 2013 roku


Szanowni mieszkańcy !

Od 1 lipca 2013r. zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

1. W związku z wejściem z dniem 1 lipca 2013r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie przedsiębiorca, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości za tę usługę ma obowiązek uiszczania co kwartał na konto gminy opłaty.  Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DRUKI DEKLARACJI oraz materiały informacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy, u Sołtysów wsi oraz na stronie internetowej gminy: http://gmina.wielopole-skrz.pl/gmina/druki-do-pobrania/  lub poniżej. 

====================================================== 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 (kliknij aby pobrać)

 ====================================================== 

Pierwszą deklarację należy złożyć do 31 maja 2013r. w Urzędzie Gminy (kolejna do 14 dni od dnia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty, lub od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca).

Nie złożenie deklaracji spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego i nałożenie w drodze decyzji na właściciela nieruchomości wyższej opłaty, jak za odpady niesegregowane.

Wypełniając deklarację właściciel nieruchomości obliczy samodzielnie wysokość opłaty za odpady, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości i stawkę opłaty uzależnioną od tego czy będzie segregował odpady, czy nie.

Uchwałą Rady Gminy zostały ustalone dwie stawki opłaty:

 1. 10,00 zł. -od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie zamierza segregować i oddaje wszystkie odpady jako zmieszane (czarny worek)
 2. 3,60 zł. -od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel zadeklarował i prowadzi segregację odpadów na poszczególne frakcje (wymienione poniżej).

Opłaty należy uiszczać kwartalnie (każdego roku), bez wezwania w terminach:

 1. do 31 marca        - za I kwartał
 2. do 30 czerwca     - za II kwartał
 3. do 30 września    - za III kwartał
 4. do 31 grudnia      - za IV kwartał

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nr 41 9173 0002 0000 0273 2000 1060 Bank Spółdzielczy Wielopole Skrzyńskie, w kasie Urzędu Gminy lub u inkasentów wsi.

Pierwszą wpłatę zadeklarowanej kwoty należy dokonać nie później niż do 30 września 2013r.

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów z chwilą ich powstania, oddzielnie do worków o następujących kolorach:

 1. worek żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne,
 2. worek zielony - przeznaczony na szkło białe i kolorowe,
 3. worek czerwony - przeznaczony na metal,
 4. worek niebieski - przeznaczony na papier, tekturę, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe ulegające biodegradacji,
 5. worek brązowy - przeznaczony na odpady kuchenne i odpady ogrodowe,
 6. worek czarny - przeznaczony na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane).

Należy przestrzegać właściwej segregacji, ponieważ będzie ona podlegała kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpady będą traktowane jako zmieszane i zostanie nałożona na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji zwiększona opłata.

Worki na odpady mieszkańcy otrzymają od przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Posegregowanymi odpadami napełniamy worek, zawiązujemy, umieszczamy na nim kartkę lub napis z nr budynku oraz nazwą miejscowości i wystawiamy na trasie odbioru odpadów (pobierz trasy odbioru).

Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy wykonawcą a Gminą z następującą częstotliwością:

 1. z terenu zabudowy rolniczej 1 raz w miesiącu,
 2. z centrum Wielopola Skrzyńskiego w każdy piątek

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów właściciele nieruchomości otrzymają od przedsiębiorcy, będzie on dostępny również na stronie internetowej Gminy.

W ramach opłaty 1 raz w roku przedsiębiorca odbierze meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Termin ich odbioru zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Inne rodzaje odpadów:

 1. zużyte baterie można również nieodpłatnie umieszczać w pojemnikach w szkołach na terenie gminy oraz w Urzęzie Gminy,
 2. zużyte akumulatory, można oddać bezpłatnie przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów,
 3. opakowania po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, truciznach, farbach, lakierach należy oddawać w sklepach przy zakupie nowych towarów,
 4. odpady ulegające biodegradacji należy kompostować w przydomowych kompostowniach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, szkoły, placówki służby zdrowia, itp.) zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, zawierając indywidualne umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

ODPADY- KROK PO KROKU:

 1. Wypełnij deklarację i złóż ją osobiście w Urzędzie Gminy lub prześlij pocztą do 31 maja 2013r.
 2. Pamiętaj o wysokości opłaty i terminach jej uiszczania bez wezwania.
 3. Zanim wystawisz worek z posegregowanymi odpadami zawiąż go i umieść na nim kartkę z numerem budynku i nazwą miejscowości.
 4. Worek wystaw na trasie odbioru odpadów (kliknij, aby pobrać trasy odbioru).


JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

ZOLTYWOREK

1) worek żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne, do którego wrzucamy:

ZOLTY

2) worek zielony - przeznaczony na szkło białe i kolorowe, do którego wrzucamy:ZIELONY_WOREK

zielony

3) worek czerwony - przeznaczony na metal, do którego wrzucamy: czerwony_worek

czerwony

4) worek niebieski - przeznaczony na papier, tekturę, odzież i tekstylia, opNIEBISEKI_WOREKakowania wielomateriałowe ulegające biodegradacji, do którego wrzucamy:

niebieski

5) worek brązowy - przeznaczony na odpady kuchenne i odpady ogrodowe, do ktBRAZOWY_WOREKórego wrzucamy:

brazowy

6) worek czarny - przeznaczony na odpady komunalne niesegragowanCZARNY_WOREKe (zmieszane):

CZARNY_WOREK

czarny

Uchwały Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie ws. "nowego systemu gospodarki odpadami".

Uchwała Nr XXVI/129/ 2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

UCHWAŁA Nr XXXII/174/2013 RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXVI/130/2012 RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/123/2012 RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

UCHWAŁA Nr XXXII/173/2013 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

UCHWAŁA NR XXV/126/2012 RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

UCHWAŁA NR XXXI/165/2013 RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

UCHWAŁA NR XXV/122/2012 RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
Od 1 lipca 2014r. w gminie Wielopole Skrzyńskie wprowadzone zostają kody kreskowe tzn. naklejki  służące identyfikacji odpadów segregowanych i zmieszanych (niesegregowanych), odbieranych od mieszkańców.
Kody kreskowe wraz z workami otrzymają Państwo od przedsiębiorcy odbierającego odpady.
Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację otrzyma indywidualny zestaw kodów kreskowych, które należy naklejać na worki zgodnie z poniższą instrukcją.
Jeżeli otrzymana ilość kodów kreskowych będzie niewystarczająca należy zgłosić się po dodatkowe kody do Urzędu Gminy pok. 4 w celu dodrukowania potrzebnej ilości.
Zastosowanie kodów kreskowych umożliwi sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą              o utrzymaniu czystości i porządku, zarówno przez mieszkańców jak i firmę odbierającą odpady komunalne. W sposób jednoznaczny będzie można stwierdzić, kto wystawił odpady, w jakiej ilości, czy właściwie je segreguje oraz kiedy zostały odebrane przez firmę wywozową. W przypadku stwierdzenia, że odpady zostały  niewłaściwie posegregowane, będą traktowane jako zmieszane i zostanie nałożona na właściciela nieruchomości w drodze decyzji zwiększona opłata.

Kody które Państwo otrzymacie, przypisane są do poszczególnych  posesji i są niepowtarzalne (każdy ma niepowtarzalny  numer).
Są dwa rodzaje kodów :
1. Kody z napisem  - SE -  ( SEGREGOWANE) do naklejania  na worki  z odpadami   posegregowanymi, o kolorze:
- zielonym (szkło)
- żółtym (plastik)
- niebieskim (papier, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe)
- czerwonym (metal, puszki aluminiowe, drobny złom)
- brązowym (odpady kuchenne i ogrodowe)

2. Kody z napisem - ZM - (ZMIESZANE) do naklejania  na worki  z odpadami zmieszanymi, o kolorze:
- czarnym (przeznaczony na pozostałe odpady, których nie da się posegregować)

Firma odbierająca odpady zobowiązana będzie do odbioru wyłącznie tych worków, które będą oznaczone odpowiednim kodem. W przypadku braku kodu worki z odpadami nie zostaną odebrane!               

Gdzie umieścić kody :
1/ kod kreskowy naklejamy na worku  w miejscu widocznym poniżej związania
2/ wystawiając worek każdorazowo naklejamy nowy kod         
3/ worki napełniamy w całości, naklejamy kod i wystawiamy w dniu odbioru do godz. 7°° rano.

worki_kod

Obowiązek aktualizacji danych do „opłaty śmieciowej”

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
„Opata śmieciowa” dla danej nieruchomości jest zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, dlatego przypominamy o obowiązku bieżącej aktualizacji danych zawartych w złożonej deklaracji.
Właściciel  nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie pok. nr 4 w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
- 14 dni od dnia  zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości (urodzenie dziecka, zgon)
Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Każda zmiana oraz jej brak w deklaracji będzie wnikliwie weryfikowany.

DRUKI  DEKLARACJI   oraz materiały informacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej gminy: www.wielopole.eu w dziale ochrona środowiska w zakładce odpady komunalne lub www.wielopole.bip.gmina.pl.
Opłaty należy uiszczać kwartalnie (każdego roku) , bez wezwania w terminach:
1)  do 31 marca      -   za   I  kwartał
2)  do 30 czerwca   -   za  II kwartał
3)  do 30 września  -   za  III kwartał
4)  do 31 grudnia    -   za  IV kwartał
-  na rachunek bankowy Urzędu Gminy  nr 41 9173 0002 0000 0273 2000 1060 Bank Spółdzielczy Wielopole Skrzyńskie, w kasie Urzędu Gminy p.24 II piętro lub u inkasentów wsi w wyznaczonych terminach. W tytule przelewu należy podać dane osoby składającej deklarację (nazwisko, imię oraz adres).

W ramach opłaty 1 raz w roku przedsiębiorca odbierze meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Termin ich odbioru zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Inne rodzaje odpadów :
1) zużyte baterie można również nieodpłatnie umieszczać w pojemnikach w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy.
2) zużyte akumulatory, można oddać bezpłatnie przedsiębiorcy świadczącemu  usługi w zakresie sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów.
3) opakowania po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, truciznach, farbach, lakierach należy oddawać w sklepach przy zakupie nowych towarów.
4) odpady ulegające biodegradacji należy kompostować w przydomowych kompostownikach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych: sklepy, firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą placówki służby zdrowia itp.  zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, zawierając indywidualne umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, tel. 17 2214819 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: http://www.wielopole.eu .

Wielopole Skrzyńskie, maj 2013r.