Informacja dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie – działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe


Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.

Wniosek naszej gminy złożony w partnerstwie z gminą Niebylec otrzymał 80 pkt i uplasował się na 8 miejscu listy rezerwowej spośród 52 projektów oczekujących na dofinansowanie.

W przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 12 projektów z listy podstawowej oraz 2 z listy rezerwowej. Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł. Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co pozwoli na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej.

Ponadto, Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

Poniżej zamieszczamy link do informacji o rozstrzygnięciu konkursu wraz z listą podstawową i rezerwową projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów.

Wyniki - lista.