Wydarzenia


  Środa 12 maja 2021

  66. Rocznica Pożaru Baraku Szkolnego w Wielopolu Skrzyńskim

  11 maja 1955 roku w pożarze objazdowego kina w Wielopolu Skrzyńskim zginęło 58 osób. Minęło 66 lat od tej tragedii. Mimo upływu czasu pamięć pożaru jest wiecznie żywa.  


  Każdego roku mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego  wracają w czas przeszły by wspominać tych wszystkich, którzy ponieśli ofiarę życia.Seans kina objazdowego rozpoczął się o godz. 19, po majowym nabożeństwie.  Sala w baraku była zapełniona i zasiadło w niej około 200 osób, w tym rodzice z dziećmi.Sa­la wi­do­wi­sko­wa by­ła ubra­na ze­schłą je­dli­ną i gir­lan­da­mi, po­zo­sta­wio­ny­mi po za­po­mnia­nej już za­ba­wie syl­we­stro­wej. Apa­rat fil­mo­wy stał na sto­li­ku przy sce­nie, a ope­ra­tor oraz je­go po­moc­ni­cy i wi­dzo­wie na sto­ją­cych w są­siedz­twie ław­kach pa­li­li pa­pie­ro­sy. W sa­li już przed wy­bu­chem po­ża­ru by­ło dusz­no od dy­mu.Ope­ra­tor zdjął szpu­lę z czę­ścią fil­mu, ca­ły czas trzy­ma­jąc w ustach za­pa­lo­ne­go pa­pie­ro­sa. Pod­czas zwi­ja­nia koń­ców­ki ta­śmy do­tknął ją koń­cem pa­pie­ro­sa, na­gle ca­ła ta­śma sta­nę­ła w pło­mie­niach. Od­rzu­cił ją od sie­bie, w kie­run­ku po­zo­sta­łych taśm, po czym ktoś krzyk­nął: – Pa­li się! Ucie­kać!Z płonącego jak żagiew baraku dobiegały na zewnątrz potworne krzyki umierających w płomieniach ludzi. Na ratunek ruszyli miejscowi strażacy, którzy osękami rozbili płonącą od strony rynku ścianę baraku i przez powstałą w ten sposób wyrwę zdołali uratować część ludzi próbujących wydostać się na zewnątrz. Niestety, zginęło 58 osób w tym dzieci. Pogrzeby ofiar odbyły się w miejscowym Kościele. W pierwszy dzień pogrzebu na ławach ustawiono 34 trumny. Następnego dnia pochowano resztę zmarłych.

  11 maja 2021 r upamiętniono pamięć Ofiar poprzez odprawienie Mszy Świętej w Kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim.  Następnie uczestnicy Mszy udali się pod Pomnik Spalonych, który stoi w miejscu baraku szkolnego.

  Kwiaty i znicze złożyły następujące delegacje: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Sołtys Wsi Nawsie Pani Maria Żywot i Radna Gminy Pani Zofia Bieszczad w imieniu Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku Pan Marcin Świerad, Kierownik Bibliotek GOKiW Pani Wiesława Śledziona i Kierownik Kantorówki Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora Pani Irena Walat. Wiązanki złożyli również delegacje Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej, delegacja Wielopolskiego Stowarzyszenia Kobiet „Pasjonatki Tradycji” oraz Ks. Proboszcz Mariusz Siniak wraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Porażnej z Wielopola Skrzyńskiego. 

  Z okazji tegorocznej rocznicy pożaru baraku, Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora "Kantorówka" wspólnie z Wielopolskim Stowarzyszeniem Kobiet Pasjonatki Tradycji przygotowali w salce regionalnej ekspozycję pt. "Wokół książki - Pożar kina w Wielopolu Skrzyńskim 11 maja 1955. Wspomnienia Wielopolan." Na wystawie można zobaczyć oryginalne dokumenty m.in budowy pomnika ofiar pożaru kina, fotografie, obrazy ilustrujące to wydarzenie, księgę parafialną w której przeczytamy o tragicznych chwilach 11 maja 1955 roku spisanych przez Ks. Juliana Śmietanę. Ponadto, można zobaczyć makietę pomnika oraz order którym odznaczono bohaterów ratujących życie uwięzionym w płomieniach ludziom. Od 12 maja muzeum będzie czynne dla zwiedzających w godz. 12:00 - 18:00 od środy do niedzieli. Dla chętnych osób wystawę można obejrzeć do 11 czerwca 2021 r.