Wydarzenia


  Środa 17 lipca 2019

  Akcja informacyjna Rodzina 500 plus w Wielopolu Skrzyńskim

  17 lipca 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim miała miejsce akcja informacyjna dotycząca promocji Programu Rodzina 500+. W wydarzeniu udział wzięła Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, która spotkała się z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie, aby poinformować o zmianach w rządowym programie 500+.


  Podczas spotkania uczestnicy akcji promocyjnej udzielali odpowiedzi i wyjaśnień na pytania mieszkańców w zakresie stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przekazali również każdemu obecnemu dziecku słodycze, a ich rodzicom ulotki informujące o programie.

  Dzięki wprowadzonym zmianom, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18-ego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Sama procedura również została uproszczona, ponieważ nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.  

  Pani Bożena Rogińska - Olech Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim poinformowała, że wszystkie wnioski o świadczenia rodzinne są rozpatrywane przez pracowników GOPS na bieżąco i aktualnie od 1 lipca wypłacono już 45 tys. zł (pomoc dla 90 dzieci) w ramach świadczenia wychowawczego 500 plus, natomiast od 18 lipca rusza wypłata świadczeń w ramach Programu Dobry Start. 

   Ponadto szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus   dostępne są  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim lub pod nr telefonu 17 22 14 320.

  Drugą częścią wydarzenia było otwarcia nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która aktualnie mieści się w budynku dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pani Beata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani Bożena Rogińska – Olech Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.

  Wydarzenie przebiegało w podniosłej atmosferze, pełnej wyrazów wdzięczności i podziękowań dla inicjatorów i realizatorów przedsięwzięcia, jakim było dostosowanie budynku do potrzeb GOPS. Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej pogratulowała władzom Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie realizacji tej inwestycji, która w znaczny sposób poprawiła komfort pracy i działań w zakresie pomocy społecznej.

  Następnie Pani Bożena Rogińska – Olech Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim przemówieniu podziękowała Panu Markowi Tęczarowi Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Radzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim za ogromne zaangażowanie w poprawę warunków pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaznaczyła również, że zmiana siedziby Ośrodka Pomocy ma ogromne znaczenie dla jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Dotychczas pracownicy GOPS użytkowali część pomieszczeń znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy. Sytuacja ta powodowała, że brak było możliwości godnego przyjmowania klientów i rozmów z podopiecznymi. W związku z powyższym samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie podjął stosowne działania zmierzające do zapewnienia właściwych warunków pracy i obsługi osób korzystających z działalności GOPS. W 2017 roku w ramach projektu realizowanego ze środków RPO WP w budynku przeprowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu, natomiast wiosną 2019 roku ze środków własnych budżetu gminy przeprowadzono szereg prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku do potrzeb GOPS.