Wodociągi i kanalizacja


  Poniedziałek 25 maja 2020

  Informacja dla mieszkańców w sprawie opłat za odbiór ścieków

  Mieszkańcy którzy zostali podłączeni do gminnej sieci kanalizacyjnej mają możliwość rozliczania
  się na dwa sposoby:
  • rozliczenie na podstawie odczytu wodomierza
  • ryczałt

  • rozliczenie na podstawie odczytu wodomierza – opłata zostanie naliczona po bieżącym odczycie wodomierza zużycia wody w domu, licznik będzie odczytywany w regularnych odstępach czasowych przez pracownika UG
  • ryczałt – wysokość rozliczenia ryczałtowego będzie naliczona na podstawie przeciętnej normy zużycia wody na 1 osobę w gospodarstwie domowym, ustaloną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. pomnożoną przez cenę ustaloną przez Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w taryfach za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Wielopole Skrzyńskie
   
  Uwaga!
  Należność za pierwszą fakturę będzie naliczona od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyłączenie do sieci. W przypadku wyboru rozliczenia w formie odczytu wodomierza, pierwsza faktura zostanie naliczona w formie ryczałtu do dnia pierwszego odczytu wodomierza. Do obu sposobów rozliczania naliczona będzie stała comiesięczna opłata abonamentowa w wysokości 5 zł netto ustalona przez Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
   
  W załączeniu:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
  • Decyzja Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Rzeszowie