Wydarzenia


  Środa 11 grudnia 2019

  Podpisanie umów z wykonawcą na realizację inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystępuje do realizacji zadania, którego zakres obejmuje przebudowę trzech dróg gminnych:  Brzeziny Bukowina – Mała, Wielopole Stara Droga i Wielopole Rynek Konice.

   11 grudnia 2019 roku  zostały zawarte umowy pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie, a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym tj. Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S.A z Dębicy na realizację inwestycji.


  Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację ww. zadań drogowych otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wstępnie na realizacje inwestycji naszej gminie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 2 925 187,00 zł, jednak w wyniku przeprowadzonego przetargu i powstałych oszczędności po przetargowych wartość dofinansowania wyniesie 2 077 856,00 zł.

  W ramach działania przeprowadzona zostanie przebudowa następujących dróg gminnych:

  1. Brzeziny – Bukowina – Mała – inwestycja będzie obejmować przebudowę drogi na odcinku o długości 1,3 km. W ramach zadania na przebudowywanym odcinku przeprowadzone zostaną następujące prace: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni do 5 m, odmulenie istniejących rowów, przebudowa zjazdów indywidualnych, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem.

  Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Dębica – Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2 m i długości 16 m, co umożliwi budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w okolicy dawnego kółka rolniczego w Brzezinach.

  Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z drogą Brzeziny – Rędziny poprzez wykonanie prac mających na celu połączenie nawierzchni obydwu dróg. W ramach inwestycji wykonana zostanie również zatoka autobusowa wraz z peronem z kostki brukowej, w miejscu istniejącego przystanku autobusowego, z którego korzystają głównie dzieci uczęszczające do szkoły. W ramach zadania wydzielony zostanie również pas ruchu dla rowerów na odcinku pierwszych 600 m.

  Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kw. 2021 roku.

  Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 264 859,08 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1 575 069,00 zł.

   

  2. Wielopole – Stara Droga - w ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 296 m. Ponadto zaplanowana inwestycja swoim zakresem obejmuje poszerzenie odcinka drogi wewnętrznej do szerokości 4,5 m oraz budowę lewostronnego chodnika na długości 193 m, którego szerokość będzie wynosić 2 m.

  Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kw. 2020 roku.

  Całkowita wartość inwestycji wyniesie 460 376,97 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 317 614,00 zł.

   

  3. Wielopole Rynek Konice – w ramach zaplanowanej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 98 m i stałej szerokości 4 m. Ponadto zaprojektowano budowę chodnika obustronnego z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw. 2020 roku.

  Całkowita wartość inwestycji wyniesie 264 533,91 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 185 173,00 zł.