Wydarzenia


  Czwartek 11 sierpnia 2022

  Podpisano Porozumienie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022 - 2030

  11 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy i podejmowania partnerskich inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Gmin: Wielopole Skrzyńskie i Iwierzyce.

  Podczas spotkania Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pan Ryszard Filipek Wójt Gminy Iwierzyce podpisali porozumienie międzygminne w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022 – 2030.


  Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja nad kierunkami wspólnych działań oraz pomysłami, które będą realizowane  w najbliższym czasie.

  Zawarte porozumienie stanowi dokument dialogu, kompromisu i współpracy, który umożliwi samorządom wspólne planowanie działań rozwojowych oraz aplikowanie o środki zewnętrzne w nowej perspektywie Unii Europejskiej w szczególności w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej czy też odnawialnych źródeł energii.

  Celem zawartego porozumienia jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, wspólne opracowanie i wdrożenie dokumentu, definiującego najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe – Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, podniesienie jakości funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerskich, wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania, ochrona wspólnych interesów stron porozumienia oraz wspomaganie w realizacji zadań własnych, określenie praw, obowiązków i zasad współpracy stron porozumienia.

  Jestem przekonany, że będzie to owocna i efektywna współpraca, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Gmin Wielopole Skrzyńskie i Iwierzyce- Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.