Ogłoszenia


  Środa 25 lipca 2018

  Projekt pn. "Szkolenia informatyczne - bezpieczny i skuteczny w sieci"

  Projekt grantowy, dla Gmin z Województwa Podkarpackiego, pod nazwą „W sieci bez barier”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przez Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w partnerstwie z Fundacją E-Prosperity.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie, zaprasza mieszkańców gminy chcących nabyć lub rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe, do udziału w Projekcie finansowanym z grantu pn.„Szkolenia informatyczne - bezpieczny i skuteczny w sieci” .

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 144 mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, w szczególności rodziców uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów przedszkolnych
  z terenu gminy tj. Brzeziny, Brzeziny-Berdechów, Broniszów, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie poprzez zorganizowanie szkoleń „Rodzic w Internecie” i „Moje finanse i transakcje w sieci”.

  Planujemy zorganizowanie szkoleń w poszczególnych Szkołach Podstawowych, w ramach dwunastoosobowych grup. Wymiar szkolenia to 32 godziny dla grupy - 8 spotkań po 4 godziny każde,
  w terminach dogodnych, ustalonych z uczestnikami, termin zakończenia realizacji szkoleń -IV 2019 r. Oferujemy bezpłatne szkolenie, materiały i bufet kawowy.

  Nabór do projektu ma charakter otwarty, a głównym kryterium jest spełnianie warunku wieku powyżej 25 lat i zamieszkiwania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz posiadanie w przypadku rodziców – dziecka będącego uczniem placówek oświatowych pozostających z zarządzie Gminy. Wśród kandydatów dodatkowo premiowana będzie niepełnosprawność.
  O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim tel. 17 2214 819 wew. 48 lub po 1 września 2018 w sekretariatach poszczególnych szkół.

  1. „Rodzic w Internecie”. Moduł adresowany do rodziców/opiekunów jest poświęcony przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych
  i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak: korzystanie z e-dziennika, złożenie wniosku „Rodzina 500+”, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

  2. „Moje finanse i transakcje w sieci”. Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując
  o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.