Aktualności


Piątek 10 listopada 2017

Szanowni Państwo z wielką radością informuję, że w dniu 09.11.2017 otrzymałem z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego promesę na dofinansowanie przebudowy drogi Brzeziny - Berdechów - Szkoła.


Wysokość otrzymanej promesy to 480 000 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

Otrzymana promesa pozwoli na przebudowę drogi na odcinku 1300 mb, zostaną wykonane:

  • wymiana przepustów pod koroną drogi,
  • stabilizacja podłoża cementem,
  • podbudowa z kruszywa łamanego,
  • nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3 metrów,
  • utwardzenie poboczy,
  • odmulenie rowów.

Przebudowany odcinek o nawierzchni bitumicznej połączy drogi Brzeziny - Berdechów - Środkowy i Brzeziny - Berdechów - Szkoła.


Serdeczne podziękowanie kieruję w stronę Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznanie tak wysokiej kwoty dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dziękuję bardzo Panu Piotrowi Najda, Dyrektorowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za przygotowanie właściwego wniosku do ministerstwa.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Wojewody Ewy Leniart, za pozytywne zaopiniowanie wniosku i przekazanie promesy.