Inwestycje


  Czwartek 3 marca 2022

  „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1947/1 w m. Wielopole Skrzyńskie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego”

  „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1947/1 w m. Wielopole Skrzyńskie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego”


  Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1947/1  w m.  Wielopole  Skrzyńskie  polegającej  na  wykonaniu  ciągu pieszo - jezdnego  o długości 172,70 mb z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.

  Szerokość przebudowywanej drogi wynosi 3,65 m, w tym  ciąg pieszo-jezdny  3,0 m  o jednostronnym spadku nawierzchni równym 2%, po lewej stronie krawężnik betonowy szerokości 15 cm  wtopiony. Po prawej stronie drogi zaprojektowano betonowy ściek korytkowy szerokości 50 cm zbierający powierzchniowo wody opadowe ze ściekiem przejazdowym na zjazdach do posesji prywatnych.

  Poza drogą do granicy pasa drogowego, na zjazdach indywidualnych, zaprojektowano utwardzenie nawierzchni zjazdów w postaci nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.


   Konstrukcja nawierzchni drogi:
  ·6 cm - betonowa kostka brukowa kolor szary
  ·4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
  ·20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
  ·20 cm - w-a gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

   

  Termin realizacji do 30 maja 2022 r.