Wydarzenia


  Czwartek 25 sierpnia 2022

  Przekazanie komputerów dla beneficjentów programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

  25 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie oficjalnie przekazano dzieciom z rodzin popegeerowskich sprzęt komputerowy zakupiony z zrealizowanego przez gminę projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


  Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Wielopole Skrzyńskie został oceniony pozytywnie, a wsparciem objętych zostało 25 uczniów, którzy spełnili wymagane warunki formalne.

  W ramach zadania zakupiono 25 szt. laptopów wraz z akcesoriami dodatkowymi. tj torby na laptopa 25 szt., pamięć przenośna USB 25 szt., mysz bezprzewodowa 25 szt., słuchawki z mikrofonem 25 szt., o łącznej wartości 60 915 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .

  Zakupiony i przekazany sprzęt komputerowy jest przeznaczony do realizacji zadań związanych z edukacją zdalną dzieci w okresie nauki szkolnej.

  Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie Umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego.

  Gmina Wielopole Skrzyńskie, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego.

  W/w procedura stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny i można ją również pobrać poniżej:

  Przekazany sprzęt komputerowy z pewnością pozwoli dzieciom na swobodną realizację obowiązków szkolnych, stwarzając im tym samym nowe możliwości rozwoju edukacyjnego.