Ogłoszenia


  Czwartek 29 sierpnia 2019

  Samorząd uzyska dofinansowanie ze środków RPO WP na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim

   Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją pragnę poinformować, że złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie  wniosek na realizację  zadania pn. „Budowa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wielopolu Skrzyńskim” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

  Nasz wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i tym samym otrzymał gwarancję uzyskania dofinansowania inwestycji.


  Wartość ogólna projektu wynosi 1 175 281,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie to 781 889,89 zł.  
      Projekt obejmuje zagospodarowanie placu w obrębie powstałej w Wielopolu Skrzyńskim oczyszczalni ścieków poprzez: ogrodzenie, oświetlenie i utwardzenie  terenu, budowę drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów, budowę wiat śmietnikowych oraz montaż wagi wysokotonażowej. Zakupione zostaną również komplety kontenerów i pojemników na odpady.  W ramach działania  przeprowadzona zostanie również akcja informacyjno – promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości  ekologicznej mieszkańców.
      Głównym celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.
      Mieszkańcy będą mogli odwozić do PSZOK wytworzone w gospodarstwach domowych selektywnie zebrane odpady w dowolnym momencie nie oczekując na wyznaczony w danym sołectwie termin zbiórki odpadów.  Do PSZOK-u będą trafiały takie odpady jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, zużyte baterie i akumulatory, meble zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe.
       Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2020 roku.

  Klikając link poniżej można przeanalizować listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach środków RPO WP https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2018/nab_4_2_003/wyniki/3.lista_projekt%C3%B3w_ZAKTUALIZOWANA_PODSTAWOWA.pdf