Ogłoszenia


  Piątek 27 grudnia 2019

  ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku  będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Stawki zostały przyjęte  Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.85.2019 w dniu 22 listopada 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.                            

   

  Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2020r., wynoszą :
   

  •  12,00 zł   - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady

                       komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  •  24,00 zł  - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel

                       nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób

                       selektywny

   

  1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

  Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

   

  2. Opłatę należy wnosić w poniższych terminach :

  - za styczeń, luty i marzec do 31 marca

  - za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca

  - za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września

  - za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia.

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie  Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy nr  41 9173 0002 0000 0273 2000 1060.

   

  3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

   

  4. Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.