Ogłoszenia


    Piątek 15 września 2017

    Budowa oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim

    Budowa oczyszczalni ścieków jest realizowana ze środków projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka Ściekowa.