Inwestycje

REMONT STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 IM. PPŁKA L. MARSZAŁKA „ZBROI” W BRZEZINACH

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie i Podkarpackim Kuratorem Oświaty w czasie wakacji zrealizowano prace remontowo-adaptacyjne w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka L. Marszałka „Zbroi” w Brzezinach.  Na realizację inwestycji pozyskaliśmy dotację celową z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 80.000,00 zł (80%), natomiast wkład własny Gminy wyniesie 20.000,00 zł (20%).

Budowa chodnika w m. Wielopole Skrzynkie ( na przeciwku PSZOK)

Rozpoczęły się prace związane z przebudową kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie.

Inwestycja ta realizowana jest  w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa".REMONT STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NAWSIU

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie i Podkarpackim Kuratorem Oświaty realizowane są prace remontowo-adaptacyjne w stołówce szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, a w dalszej kolejności planowane jest kompleksowe wyposażenie kuchni i jadalni. Na realizację inwestycji pozyskaliśmy dotację celową z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 78.543,35 zł (80%), natomiast wkład własny Gminy wyniesie 19.801,42 zł (20%).

  Czwartek 29 grudnia 2022

  Cyfrowa Gmina


  Cyfrowa Gmina

  Zakończono realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
  Prace remontowe budynku Dworca Autobusowego w Wielopolu Skrzyńskim

  Zakończono prace remontowe budynku Dworca Autobusowego w Wielopolu Skrzyńskim. 

  Aktualnie budynek dworca pełni dwie funkcje: pierwszą cześć budynku stanowi lokal gastronomiczny, natomiast druga część to poczekalnia dla osób podróżujących komunikacją publiczną.

   

   
  Nowy sprzęt ratowniczy już w dyspozycji Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Zakup quada ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Gminy Wielopole Skrzyńskie", w ramach naboru WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA ZADANIA POLEGAJĄCE NA ZAKUPIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH SŁUŻĄCYCH WYKONYWANIU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ NA WYPADEK KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM JEJ SKUTKOM.


  „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR"

  Dobiegła końca realizacja projektu grantowego pn.  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
  Publiczny Internet w Gminie Wielopole Skrzyńskie

  Dobiega końca realizacja projektu grantowego pn. „ Publiczny Internet w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

  Zadanie obejmowało utworzenie bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców naszej gminy  w budynkach użyteczności publicznej oraz zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej.
  Wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Glinik

  Zakończono prace związane z wykonaniem  odwiertu poszukiwawczego za wodą o głębokości 100 m na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Glinika. W wyniku prowadzonych prac uzyskaliśmy pozytywny wynik odwiertu. Wstępne badanie wykazało wydajność 1,5m3/h.     
   

  Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „ Maluch + 2021” w ramach modułu 1b w wysokości  307 528 zł stanowiące maksymalny 80 % udział w kosztach utworzenia 15 nowych miejsc żłobkowych.  Dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

  Pragnę poinformować iż Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2020 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach podziału środków stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Nasza Gmina otrzymała dotację w wysokości 72 000 PLN.
  doposażenie stanowisk pracy w ramach programu Stabilne Zatrudnienie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania, którego zakres obejmował  doposażenie  dwóch stanowisk pracy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach programu Stabilne Zatrudnienie. 
  Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 w miejscowości Glinik

  17 grudnia 2019 roku w Gliniku oficjalnie oddano do użytku nowy chodnik dla pieszych, który powstał wzdłuż drogi Wojewódzkiej Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa.

  Dzięki wspólnym działaniom zarówno Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i Gminy Wielopole Skrzyńskie zadanie tak potrzebne lokalnej społeczności, zostało zrealizowane. W roku bieżącym powstało kolejne 239 m chodnika.  Nowy trakt dla pieszych połączył się z powstałym w latach poprzednich chodnikiem prowadzącym od budynku Szkoły Podstawowej w kierunku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku.  Jego budowa z  pewnością zwiekszy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zwłaszcza dzieci uczęszczającyh do szkoły.