Deklaracja dostępności


  Wtorek 29 grudnia 2020


  Deklaracja dostępności Gmina Wielopole Skrzyńskie

  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Wielopole Skrzyńskie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów.
  • Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów - mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

  Wyłączenia

  • Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: AnnaBigos.
  • E-mail: sekretariat@wielopole.eu
  • Telefon: (17) 22-14-819

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
  • Adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie
   Wielopole Skrzyńskie 200
  • E-mail: sekretariat@wielopole.eu
  • Telefon: (17) 22-14-819

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.