Deklaracja dostępności


  Wtorek 29 grudnia 2020


  Deklaracja dostępności Gmina Wielopole Skrzyńskie

  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Wielopole Skrzyńskie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-12-14

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów.
  • Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów - mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

  Wyłączenia

  • Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Bigos.
  • E-mail: sekretariat@wielopole.eu
  • Telefon: (17) 22-14-819

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
  • Adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie
   Wielopole Skrzyńskie 200
  • E-mail: sekretariat@wielopole.eu
  • Telefon: (17) 22-14-819

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

  Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ulicy z czterema schodami oraz podjazd dla wózków od strony prawej, przy którym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Pierwsze drzwi do budynku są przesuwne na fotokomórkę, drugie zwykłe otwierane na prawo  przeszklone za którymi po lewej stronie znajduje się winda przystosowana do osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

  W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość wezwania pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Dzwonek znajduje się w przedsionku wejścia do Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie, po prawej stronie drzwi.

  W Urzędzie Gminy istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

  Znajduje się ona w pokoju nr 24  lub na życzenie może być użyta w każdym innym pomieszczeniu.