Inwestycje


  Środa 19 kwietnia 2023

  Budowa parkingu w Wielopolu Skrzyńskim koło kościoła

  Zakończono pracę polegające na rozbudowie parkingu w m. Wielopole Skrzyńskie w miejscu starej oczyszczalni ścieków.  Jest to pierwszy etap inwestycji mającej na celu powiększenie obecnego parkingu poprzez wykonanie dodatkowych miejsc postojowych. 

  Kolejny etap przedmiotowej inwestycji polegał bedzie na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i wyznaczeniu miejsc parkingowych.


  Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych na działce o nr. ewid. 1936/1 zlokalizowanej przy kościele w Wielopolu Skrzyńskim w ramach zadania pn: ”Budowa parkingu na działce o nr. ewid. 1936/1 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” .

  Zakresem prac budowlanych objętę zostały prace polegające m. in. na:

  • profilowaniu terenu,
  • zagęszczeniu podłoża wraz z wykonaniem stabilizacji i podbudowy z kruszyw łamanych pod warstwę asfaltu,
  • ułożeniu krawężników oraz obrzeży betonowych,
  • regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych,
  • umocnienie skarpy wraz z wykonaniem balustrady z barier drogowych typu U-12.