Inwestycje


    Czwartek 18 stycznia 2018

    Przebudowa "Kantórówki" – Ośrodka dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim


    Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura.