Inwestycje


  Piątek 6 maja 2022

  Przebudowa drogi wewnętrznej Glinik - Łysa Góra -Jamszcze


  Przebudowa obejmuje w swoim zakresie odcinek w km 0+000 do km 1+292.

   

  Główne parametry techniczne drogi:

  − klasa drogi D,

  − szerokość jezdni:  3,5 m

  − szerokość pobocza: 2x 0,75 m z kruszywa

   

   Konstrukcja drogi:

  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S – gr. 4 cm,
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16W – gr. 4 cm,
  • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech.– gr. 20 cm,
  • warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o gr. 15 cm,
  • warstwa z gruntu ulepszonego spoiwem hydraulicznym min. Rm=2,5MPa – gr. 20 cm

   

  Ponadto  dla prawidłowego zebrania i odprowadzenia wód opadowo - roztopowych z korpusu drogi i przyległego terenu przewiduje się odmulenie (odtworzenie kształtu) istniejących rowów.

   

  Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu "Polski Ład" w 95 %.

   

  Termin realizacji:

  16 sierpień 2022