Inwestycje


  Piątek 12 stycznia 2018

  Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie


  Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt pn. "Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie".

  Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków funkcjonowania szkół prowadzonych przez gminę Wielopole Skrzyńskie poprzez wdrożenie 7 e-usług dostosowanych do potrzeb rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługujących szkoły, podnosząc tym samym jakość zarządzania placówką.

  Zadanie realizowane ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności usług.

  Wartość inwestycji wyniosła: 1 175 445,11 PLN

  Dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020:   970 972,24 PLN