Aktualności


  Poniedziałek 28 października 2019

  Dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę gminnej infrastruktury drogowej

  Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyska łącznie 2 925 187,00 zł dofinansowania  na modernizację gminnej infrastruktury drogowej.

  22 października 2019 roku zatwierdzona została Lista zmieniona nr 1 zadań gminnych i powiatowych  zakwalifikowanych  do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

  Wśród samorządów, którym przyznane zostanie wsparcie finansowe na realizację inwestycji drogowych znalazła się również Gmina Wielopole Skrzyńskie, która w kwietniu bieżącego roku wnioskowała o dofinansowanie realizacji trzech inwestycji drogowych. 


  Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwa będzie realizacja następujących inwestycji obejmujących przebudowę dróg gminnych tj.:

  1. Brzeziny – Bukowina – Mała – inwestycja będzie obejmować przebudowę drogi na odcinku o długości 1,3 km. W ramach prowadzonych prac na przebudowywanym odcinku wykonane zostaną następujące prace: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni do 5 m, odmulenie istniejących rowów, przebudowa zjazdów indywidualnych, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem. Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Dębica – Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2 m i długości 16 m, a także  przebudowę skrzyżowania z drogą Brzeziny – Rędziny poprzez wykonanie prac mających na celu połączenie nawierzchni obydwu dróg. W ramach inwestycji wykonana zostanie również zatoka autobusowa wraz z peronem z kostki brukowej, w miejscu istniejącego przystanku autobusowego oraz wydzielenie pasa ruchu dla rowerów na odcinku pierwszych 600 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

  2. Wielopole – Stara Droga - w ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 296 m. Ponadto zaplanowana inwestycja swoim zakresem obejmuje poszerzenia odcinka drogi wewnętrznej do szerokości 4,5 m oraz budowę lewostronnego chodnika na długości 193 m, którego szerokość będzie wynosić 2 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok.

  3. Wielopole Rynek Konice – w ramach zaplanowanej inwestycji przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 98 m i stałej szerokości 4 m. Ponadto zaprojektowano budowę chodnika obustronnego z kostki brukowej o szerokości 1,50 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2020 rok.

   

  Aktualnie gmina dostarczyła już do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dokumentację niezbędną do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy przedmiotowych inwestycji.

   

  Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do poprawy parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, ale również do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.