Gospodarka Komunalna


  Wtorek 18 listopada 2014

  Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie


  Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Wielopole Skrzyńskie.
  Podmiot odbierający odpady od mieszkańców gminy  wyłoniony w procedurze przetargowej:

  ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY ZENON HALIGOWSKI
  GLINIK  CHARZEWSKI 117  38-100 STRZYŻÓW

  Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od  właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów  komunalnych  przeznaczonych do składowania.

  1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
  39-100 OSTRÓW
  ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W KOZODRZY

   

  2. SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH I SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI, KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA.

  PASZCZYNA 62B, 39-200 BRZEŹNICA

   

  Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Do czasu utworzenia docelowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie mogą przekazywać  do podmiotu odbierającego odpady komunalne - Z.P.H.U. Zenon Haligowski, Glinik Charzewski 117 po telefonicznym uzgodnieniu – tel. 696614537

   

   

  W załączniku do pobrania:

  • Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.
  • Informacja o osiągniętych przez  gminę Wielopole Skrzyńskie oraz podmioty   odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku  kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia mas odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.