Inwestycje


  Piątek 12 stycznia 2018

  Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie


  Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje projekt pn. "Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie".

  Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków funkcjonowania szkół prowadzonych przez gminę Wielopole Skrzyńskie poprzez wdrożenie 7 e-usług dostosowanych do potrzeb rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługujących szkoły, podnosząc tym samym jakość zarządzania placówką.

  W ramach realizacji zadania gmina zakupi 130 szt. komputerów hybrydowych (służących jako laptop lub po złożeniu podstawki z klawiaturą jako tablet), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania e-usług oświatowych we wszystkich pomieszczeniach szkół i przedszkola. Sprzęt komputerowy dostarczony zostanie do placówek oświatowych w następujących ilościach: Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim – 21 szt, Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim - 11 szt, SP w Wielopolu Skrzyńskim – 19 szt, SP w Gliniku – 17 szt, SP w Broniszowie – 14 szt, SP w Nawsiu – 16 szt, SP w Brzezinach – 17 szt, SP w Brzezinach – Berdechowie – 15 szt.

  Ponadto projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie 7 e-usług oświatowych: e-oceny, e-usprawiedliwienie, e-najem, e-świetlica, e-dowozy, e-stołówka, e-nabór. W ramach projektu dyrektorzy szkół, kadra nauczycielska oraz szkolni administratorzy systemu zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi powstałej platformy e- usług.

  Zadanie obejmuje również uruchomienie infrastruktury technicznej, niezbędnej do wykonania pełnego zasięgu sieci Wi-Fi w placówkach oświatowych.

  Zadanie realizowane ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności usług.

  Wartość inwestycji: 1 599 569,44 PLN

  Dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020:   1 359 634,00 PLN