Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


  Środa 1 września 2021

  Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrza spisowego

  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1143) - zwany dalej NSP 2021 Pan Marek Teczar - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wielopole Skrzyńskie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrza spisowego wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.


  NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Termin składania ofert: od 1 września 2021 r. do 2 września 2021 r. do godz. 15:30

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,

  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Informacje ogólne:

  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany
   w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

  3. Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

  6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

  7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
   a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
   b) format pliku - JPG,
   c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   - przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   - przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

  Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  1) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

  2) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

  3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

  Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza należy skorzystać z formularza "Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r." (druk do pobrania) zawierajacy:

  1) dane osobowe i kontaktowe:
      a) imię (imiona) i nazwisko,
      b) data urodzenia,
      c) adres zamieszkania,
      d) numer telefonu,
      e) adres e-mail.

  2) oświadczenie o:
     a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
     b) posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
     c) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
     d) świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  Składanie ofert:

  1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@wielopole.itl.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

  2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:

      a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do Urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu,

      b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

      c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

      d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

  3. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  4. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Wielopolu Skrzyńskim – nr tel. 17 22 14 454; 17 22 14 457, e-mail: sekretarz@wielopole.eu