Wydarzenia


  Czwartek 7 marca 2019

  Promesy dla Gminy Wielopole Skrzyńskie - 2019

  Szanowni Państwo,

  6 marca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

  Podkarpackie Samorządy otrzymały prawie 77 mln zł – z czego 56 mln zł na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizację osuwisk. Promesy odebrali przedstawiciele 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów.

  Wśród samorządów otrzymujących wsparcie finansowe znalazła się również Gmina Wielopole Skrzyńskie.


  Z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego otrzymałem dwie promesy potwierdzające uzyskanie dotacji na łączną kwotę
  3 060 000,00 zł., przeznaczoną na realizację inwestycji polegających na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska na drodze gminnej Glinik – Łysa Góra-Mała oraz przebudowie   dwóch dróg gminnych.

  Pierwsza inwestycja będzie polegać na wykonaniu właściwych prac zabezpieczających osuwisko na drodze gminnej Glinik – Łysa Góra-Mała. W ramach zadania zabezpieczona zostanie prawa strona osuwiska i przeprowadzone zostaną prace związane z odbudową zniszczonej drogi. Aktualnie gmina posiada już przygotowaną dokumentację przetargową i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Wysokość otrzymanej dotacji wynosić będzie
  1 810 000,00 zł.

  W ramach drugiej promesy gmina otrzymała dotację w wysokości 1 250 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych Brzeziny – Dół Północny (odcinek 956 m) oraz Wielopole – Granice (odcinek 634 m).

  Wymienione inwestycje będą zrealizowane i oddane do użytku jeszcze w tym roku.

  W imieniu mieszkańców gminy składam serdeczne podziękowania na ręce Pana Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, od których otrzymaliśmy kolejną znaczącą pomoc. Uzyskana dotacja wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej, przyczyni się do zwiększenia poziomu rozwoju gospodarczego i lepszej dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców naszej gminy – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.