Inwestycje


  Piątek 15 lipca 2022

  Przebudowa „Starej Drogi” w m. Brzeziny

  Przebudowa „Starej Drogi” w m. Brzeziny


  W ramach inwestycji przewiduje się  przebudowę drogi w km 0+000 do km 0+674,20  poprzez wykonanie następujących robót:

  - konstrukcji drogi oraz jezdni o szer. 3,5 m z nawierzchni bitumicznej

  - obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 cm 

  - zjazdów indywidualnych z nawierzchni  bitumicznej

  - wymianę uszkodzonych przepustów pod zjazdami indywidualnymi

  - przebudowę i umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod koroną jezdni

  - umocnienie korony drogi

  - humusowanie i obsiew skarp.

   

   Konstrukcja drogi:

  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S – gr. 4 cm,
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16W – gr. 5 cm,
  • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech.– gr. 25 cm,
  • warstwa  ulepszonego gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym z doziarnieniem pospółką  min. Rm=2,5 MPa – gr. 25 cm 

   

  Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu "Polski Ład" w 95 %.

   

  Termin realizacji:

   sierpień 2023