Inwestycje


  Piątek 15 października 2021

  Wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Glinik

  Zakończono prace związane z wykonaniem  odwiertu poszukiwawczego za wodą o głębokości 100 m na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Glinika. W wyniku prowadzonych prac uzyskaliśmy pozytywny wynik odwiertu. Wstępne badanie wykazało wydajność 1,5m3/h.     
   


  Po przeprowadzonych badaniach jakości – stan wody został oceniony jako dobry.  
  W najbliższym czasie studnia zostanie podłączona do Stacji Uzdatniania Wody w Gliniku co pozwoli na zwiększenie zasobu pozyskiwanej wody w tej miejscowości.

  Wykonawcą zadania była firma „HYDROEL” Zakład Wiertniczo – Geologiczny z Zagórzan, który zrealizował zadanie  za kwotę 65 100,00 zł.