Wydarzenia


  Wtorek 12 lipca 2022

  Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

  11 lipca 2022 roku podczas XXXI sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste nadanie tytułów „Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie”  uchwałą Rady Gminy w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego  gminy, a także za efektywne współdziałanie przy realizacji wielu inwestycji.

  Uhonorowani zostali: Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal, Pan Zdzisław Pupa Senator RP – który ze względu na pełnione obowiązki zawodowe nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, Pan Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Pan Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

  Poniżej przedstawiamy krótkie uzasadnienie wniosków o nadanie tytułów dla poszczególnych osób:


  Poseł na Sejm RP  Kazimierz Moskal - od samego początku sprawowania funkcji Posła na Sejm RP wspierał działania Gminy Wielopole Skrzyńskie w pozyskaniu środków z funduszy europejskich i krajowych. Okazane wsparcie oraz pomoc merytoryczna przyczyniły się do pozyskania środków finansowych na realizację wielu ważnych dla rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie inwestycji m.in  pozyskania środków z Rządowego Programu Polski Ład na realizację następujących zadań: przebudowę sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, rozbudowę Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz na poprawę bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Pan Poseł Kazimierz Moskal wspierał również zabiegi Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie w pozyskaniu środków na budowę wodociągów i kanalizacji, budowę boisk sportowych. Wspierał również  inicjatywy stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

  Zdzisław Pupa Senator RP - W ramach sprawowanej funkcji Senatora RP Pan Zdzisław Pupa wspiera Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie pozyskiwania środków finansowych zarówno z funduszy europejskich jak i krajowych. Jego  wsparcie i pomoc przyczyniły się do pozyskania środków pieniężnych, które umożliwiły realizację wielu ważnych dla rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie inwestycji. Wśród najważniejszych należy wymienić: budowę sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody dla  miejscowości Glinik i Broniszów, a także dalszą jej rozbudowę dzięki wsparciu otrzymanemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, budowę wielofunkcyjnych, pełnowymiarowych boisk sportowych, które powstały obok Szkół Podstawowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie, zrealizowanych z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do sukcesów Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie odniesionych dzięki okazanemu wsparciu  Pana Senatora należy zaliczyć również:  pozyskanie środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na: przebudowę sieci dróg gminnych o łącznej długości 7 km realizowaną w sołectwach Brzeziny, Glinik oraz Wielopole Skrzyńskie, rozbudowę Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę oświetlonych chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa o długości ponad 3 km, które przebiegać będą przez miejscowość Wielopole Skrzyńskie, Glinik i Broniszów.

  Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego - promuje ideę samorządności, stawia na współpracę, aktywnie wspiera i mocno angażuje się we wszelkiego rodzaju inicjatywy podejmowane przez Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie. Poprzez swoje wsparcie przyczynił się do pozyskania środków finansowych umożliwiających realizację wielu inwestycji, w tym: na renowację kościoła pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, przebudowę drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegającą na: odnowie  nawierzchni asfaltowej na całym odcinku przebiegającym przez obszar Gminy wraz z budową chodników dla pieszych w miejscowości Glinik i Wielopole Skrzyńskie, budowę przejść dla pieszych  w szczególności w centralnym punkcie miejscowości Wielopole Skrzyńskie, zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej 986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Wspierał również starania gminy w pozyskaniu środków na przebudowę dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, m.in. na budowę drogi gminnej Glinik k. cmentarza oraz przebudowę drogi Brzeziny Bukowina, a także drogi Wielopole Stara Droga i drogi Wielopole Rynek – Konice. Pan Jacek Magdoń angażuje się w życie społeczne, wieloaspektowy rozwój gminy. Wspiera także  działania gminy  w pozyskiwaniu środków na organizację w Wielopolu Skrzyńskim Ogólnopolskiej Prezentacji Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora „Kantoralia”. Przyczynia się do propagowania historii gminy i przywracania pamięci historycznej. Pod jego redakcją została wydana książka „Sybiracy. Dwunastu z Nawsia”.

  Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego - wieloletnia współpraca Pana Starosty z Samorządem Gminy Wielopole Skrzyńskie odzwierciedla się w zrealizowanych inwestycjach i oparta jest na partnerskich zasadach, które pogłębiają wspólne działania mające na celu osiągnięcie pozytywnych przemian gminy.  Wśród nich ważne miejsce zajmują wykonane inwestycje dotyczące: przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny, a także przebudowa  mostu przebiegającego przez drogę powiatową nr 1348R Brzeziny – Brzeziny Pogwizdów w miejscowości Brzeziny. Kolejnymi ważnymi inwestycjami z zakresu infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie, które zrealizowano dzięki wsparciu Pana Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego jest wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 1343R Gnojnica – Broniszów polegająca na wykonaniu odcinka 538 m nowej nawierzchnia asfaltowej w miejscowości Broniszów wraz z przebiegającym wzdłuż drogi chodnikiem dla pieszych. Do inwestycji chodnikowych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach pod przewodnictwem Pana Witolda Darłaka na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie należy zaliczyć również budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Wielopole Skrzyńskie i Nawsie. Pan Starsta podjął również efektywne działania w zakresie pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny wraz z budową chodnika dla pieszych.

  Wyróżnionym osobom wręczono Akty nadania tytułu oraz symboliczne medale i kwiaty.  Podczas swoich wystąpień znamienici Goście podkreślali pozytywną współpracę z Samorządem Gminy Wielopole Skrzyńskie, która zaowocowała wieloma działaniami i inwestycjami podnoszącymi jakość życia mieszkańców. Zaznaczyli także, że przyznane odznaczenia stanowią dla nich swoistego rodzaju wyróżnienie.

  Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę wszelkiej pomyślności oraz nieustającego zapału do dalszej pracy społecznej – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.