Gospodarka Komunalna


  Piątek 29 grudnia 2017

  Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 19 października 2017r. podjęła nową uchwałę Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie (Dz.Urz.Woj.Podk. z dnia 9.11.2017r. Poz.3684).


  Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

  • 4,50 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
  • 15,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

  1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

  2. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

  3.Opłatę należy wnosić w poniższych terminach :

  • - za styczeń, luty i marzec do 31 marca,
  • - za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca,
  • - za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września,
  • - za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia.

  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie  Urzędu Gminy, przelewem na rachunek bankowy nr 41 9173 0002 0000 0273 2000 1060 oraz w drodze inkasa.

  4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  5. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 4 lub pod nr tel. 17 2214463.
  Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

  W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

  Wójt Gminy
  mgr inż. Marek Tęczar