Ogłoszenia


  Wtorek 11 stycznia 2022

  Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

  Szanowni Państwo,
  Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 14 stycznia 2022 r. do godz. 15.59.


  W programie dotacyjnym „Niepodległa" można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa" nie może natomiast przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

  Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków od dziś, tj. 14 grudnia 2021 roku od godziny 13.00 do 14 stycznia 2022 roku do godziny 15.59.

  Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

  O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2) organizacje pozarządowe — spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).
  Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
  1) archiwa państwowe;
  2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  3) uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.);
  4) instytucje kultury;
  5) organizacje pozarządowe;
  6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

  Ze środków programu wspierane będą działania o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.
  Rodzaje kwalifikujących się zadań:
  1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  2) rekonstrukcje historyczne;
  3) wystawy wraz z katalogami;
  4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu — warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  6) murale;
  7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

  Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa" w 2022 roku wynosi 3,5 mln zł.

  Instrukcja składania wniosku
  Regulamin Programu Dotacyjnego „Niepodległa" na rok 2022

  Serdecznie zapraszamy.

  Biuro Programu „Niepodległa"