Ochrona Środowiska

Sadzenie drzew miododajnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie w 2022 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego , po raz kolejny włączyła się w inicjatywę sadzenia drzew  i krzewów w ramach akcji :

„Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”


Sadzenie drzew miododajnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie w 2021 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, po raz kolejny włączyła się w inicjatywę sadzenia drzew i krzewów w ramach akcji:

„Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”
Sadzenia drzew miododajnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, że w 2020r. w ramach realizacji zadania pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” dokonano nasadzeń 30 sztuk drzew miododajnych ( gatunek – lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, akacja, surmia), oraz 20 sztuk sadzonek krzewów miododajnych (gatunek- oliwnik wąskolistny, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek) przekazanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Drzewa zostały posadzone na działkach o nr ewid. 3817/1, 3787/1 (teren szkoły Nawsie), natomiast krzewy posadzono na działkach o nr. ewid. 2649/10, 2648/8 (teren szkoły Brzeziny -Berdechów) stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 
Komunikat w sprawie spalania odpadów drewnianych

                  W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypominamy, że zabrania się spalania odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Szczególnym rodzajem odpadów są odpady z drewna takie jak trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane.

Wiele z tych odpadów stanowi drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru (np. ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.).


APEL W SPRAWIE USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

W związku ze zbliżającym się okresem kwitnienia i wysiewu barszczu Sosnowskiego apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy będących właścicielami lub użytkownikami gruntów, na których rośnie w/w barszcz o usuwanie tej toksycznej rośliny.Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

W załączeniu do pobrania:

 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2023 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2022 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2021 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2020 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2019 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2018 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2017 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2016 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2015 rok
 • Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2014 rok


  Wtorek 11 kwietnia 2017

  Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego


  Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie uprzejmie prosi o włączenie się wszystkich właścicieli działek, na których rośnie barszcz Sosnowskiego do akcji jego zwalczania. W roku ubiegłym większość mieszkańców odpowiedziała na mój apel. Również Gmina Wielopole Skrzyńskie na działkach drogowych i komunalnych prowadziła niszczenie barszczu przez cały 2016 rok. Zabiegi przyniosły oczekiwane rezultaty – liczba roślin barszczu Sosnowskiego została znacznie zredukowana. Skuteczną metodą usunięcia tej inwazyjnej rośliny z naszego otoczenia jest zwalczanie jej w sposób kompleksowy i systematyczny. Tylko takie działania odniosą zamierzony efekt.

  Gmina Wielopole Skrzyńskie w dalszym ciągu będzie niszczyła siedliska barszczu na swoich gruntach. Takie same działania winni podjąć również mieszkańcy.


  Apel w sprawie usuwania barszczu sosnowskiego

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie uprzejmie prosi o niszczenie rosnących na łąkach i posesjach barszczy sosnowskiego. Powoduje on degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Sok wydzielany przez świeże rośliny wywołuje zmiany zapalne skóry. Przy wycinaniu rośliny należy używać grubej odzieży ochronnej i odpowiednich gumowych rękawic aby nie dopuścić do kontaktu ze skórą i poparzenia.
  Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

  • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
  • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

  Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.  Apel w sprawie usuwania barszczu sosnowskiego

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie apeluje do wszystkich mieszkańców gminy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktu z rośliną o nazwie Barszcz Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Zawarte w soku rośliny związki chemiczne, obecne w całej roślinie - również we włoskach pokrywających łodygi i liście, przy silnym nasłonecznieniu pod wpływem ultrafioletu ulegają przemianom i powstaje silnie parząca substancja.

  Rejestr działalności regulowanej - obowiązek wpisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej

  Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.