Ochrona Środowiska


  Piątek 3 lipca 2015

  Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

  • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
  • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

   

  Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.


  Zainteresowanych mieszkańców, którzy planują w  2016 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, bądź posiadają już zdeponowane pokrycie z płyt azbestowych mogą do dnia 1 marca 2016r. składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie wnioski o dofinansowanie powyższych zadań.

  Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
  Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie środków zaplanowanych  w budżecie Gminy będą  rozpatrywane w latach kolejnych.
  Dotacja nie obejmuje zakupu i montażu nowych materiałów budowlanych.

  Wzory druków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 4, bądź pobrać poniżej.