Inwestycje


  Środa 23 marca 2022

  Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w m. Wielopole Skrzyńskie.

  Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2323 i 3071 w m. Wielopole Skrzyńskie.

   

   


  Przewidywane roboty budowlane:

  - wykonanie przebudowy czynnej sieci gazowej ś/c (polietylenowej) w związku z planowaną budową parkingu dla 

    samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną na sieć z rur polietylenowych

  - wykonanie  warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 cm

  - wykonanie ulepszonego podłoża  z kruszywa stabilizowanego  cementem gr. 15 cm

  - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

  - wykonanie konstrukcji nawierzchni na stanowiskach postojowych i drogach manewrowych z kostki brukowej  

     betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej 

  - skomunikowanie projektowanego parkingu z wykorzystaniem istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 2322  

    oraz budowę bezpośredniego połączenia z drogą gminną Nr 107733R poprzez projektowany zjazd publiczny.

   

  Inwestycja ta wpłynie na stworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 109 szt. oraz 3 szt. dla osób niepełnosprawnych przy cmentarzu oraz

  usprawnieni system odwodnienia na powierzchni parkingowej i terenie przyległym.

   

  Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu "Polski Ład" w 95 %.

   

  Termin realizacji do końca listopada 2022 r.