Ogłoszenia


  Czwartek 27 października 2022

  Dofinansowanie do wymiany dachu z azbestu

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór o dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach gospodarczych dla rolników.
  Termin składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej od 17.10.2022r do 15.11.2022r.


  O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub przyznano im dopłaty bezpośrednie, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dopłatę. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi być właścicielem, bądź współwłaścicielem budynku gospodarczego, na którym będzie wymienione pokrycie dachowe.

  Zakres wsparcia:

  Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

  Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  1. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,

  2. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,

  3. które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,

  4. które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,

  5. jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

  6. wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

  Wysokość wsparcia

  Wsparcie przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i, odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej).

  Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł.

  Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

  Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

  Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

  Więcej informacji można uzyskać na stroniehttps://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolnego w Ropczycach,ul. Słowackiego 4