Ogłoszenia


  Wtorek 19 marca 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”   DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024"


  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
   a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
   c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się otoczeniem.

   Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika Programu, jego opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem:
  1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 .

  Przewidywana liczba uczestników Programu to 20 osób , w tym:

  a) 1 dziecko w wieku do 16 r.ż. spełniające zapisy Programu
  b) 4 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne)
  c) 14 osób niepełnosprawnych posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

  d) 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
   

  Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 17 2220885