Ogłoszenia


  Środa 5 października 2022

  Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 26 września 2022 roku rozpoczęliśmy wypłaty dodatków węglowych.

  Na dzień 5 października 2022 roku do Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wpłynęło 1861 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Każdy złożony wniosek jest weryfikowany pod kątem zasadności i poprawności złożenia oraz uprawnień Wnioskodawców do otrzymania dodatku. Do tej pory pozytywnie rozpatrzono 795 wniosków, z czego 704 zostały już wypłacone na łączną kwotę 2 mln 112 tys. złotych.


  Wypłata dodatków węglowych jest realizowana według kolejności wpływu wniosków, w ramach kolejnych transzy. 

  Zestawienie złożonych wniosków i wypłat przedstawia załączona tabela. 

  Najczęściej występujące problemy przy rozpatrywaniu wniosków o dodatki węglowe to:

  - brak poprawnych danych w CEEB wynikających ze złożonych przez mieszkańców błędnych bądź niepełnych deklaracji (np. brak zaznaczonych funkcji czy wykazany kocioł jest użytkowany czy nie),

  - wnioski złożone podwójnie, potrójnie z jednego adresu..

  Te przypadki będą wyjaśniane i rozpatrywane z zachowaniem ustawowych terminów.

  W przypadku gospodarstw domowych ubiegających się o dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła informujemy, że na 5.10.2022 roku złożono 27 wniosków w tym 13 – pellet drzewny, 12 -drewno kawałkowe, 2 – inna biomasa. Pierwsze wnioski z tego tytułu wpłynęły do Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 23.09.2022r. Ustawowy termin wypłaty to 30 dni. Obecnie gmina nie posiada jeszcze środków na wypłatę tych dodatków. W chwili otrzymania pieniędzy przez nasz samorząd zostanie wszczęta procedura wypłat.

  Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy nie przedłożyli jeszcze przedmiotowych wniosków o ich złożenie w wymaganym terminie – ustawowo do 30 listopada 2022 roku.