Ogłoszenia


  Wtorek 22 grudnia 2020

  Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

   


  Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2021 adresowany jest;

  • do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).


  Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

  Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021 otrzyma wsparcie w wymiarze 240 godzin na rok 2021. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń do w/w programu będziemy rekrutować w pierwszej kolejności osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia,
  • posiadające kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM


  Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci),
  • kopii  orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  (I grupa z ZUS, KRUS),
  • ankietę kwalifikacyjną do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
  • kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

   

  Karty zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka do 29.12.2020. Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie  tj. 17 2214320.


  Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021