Ogłoszenia


  Wtorek 5 stycznia 2021

  Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

  Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż z dniem 19 stycznia 2021r.  zostaje otwarty  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim.


  PSZOK  będzie czynny:

  - wtorek od godz. 800 do 1500

  - sobota od godz. 800 do 1500

  z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

   

  W PSZOK przyjmowane będą odpady selektywnie zebrane, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie:

        1/ papier i tektura

        2/ szkło bezbarwne i kolorowe

        3/ tworzywa sztuczne

        4/ metal

        5/ odzież i tekstylia (użytkowe w dobrym stanie na potrzeby PCK- sprawdzane przez pracowników PSZOK)

        6/ odpady  ulegające biodegradacji,

        7/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

        8/ przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,

        9/ zużyte baterie i akumulatory,

       10/ meble i inne odpady wielkogabarytowe,

       11/ zużyte opony, które nie są  wykorzystywane  do prowadzenia działalności gospodarczej 

            i  rolniczej

       12/ popiół pochodzący z gospodarstw domowych

       13/ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - z zastrzeżeniem, że

             powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót nie

             wymagających stosownego zezwolenia

        14/odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

              domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

              i prowadzenia monitoringu  poziomu substancji we krwi, w szczególności igły

              i strzykawki.

   

  Ogranicza się ilość odpadów przyjmowanych do PSZOK-u z terenu nieruchomości :

       1/  odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem, że  powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających stosownego zezwolenia) - do 2 m3 na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości

       2/ styropian budowlany – do 2m3 na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości (z zastrzeżeniem, że  powstał w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających stosownego zezwolenia) spakowany w przeźroczyste i zawiązane worki.

      2/ zużyte opony -do 8 sztuk na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości (które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub  gospodarczej)

          PSZOK- nie przyjmuje : 

           1/zmieszanych odpadów komunalnych

  2/ odpadów komunalnych pochodzące z działalności rolniczej i gospodarczej

  3/ odpadów zawierających azbest

  4/ opon z samochodów ciężarowych oraz opon z działalności rolniczej

  5/ części samochodowych

  6/ opakowań po środkach ochrony roślin

  7/ odpadów z remontów powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

  8/ odpady w postaci ciekłej  lub wymagającej opakowania jednostkowego  muszą znajdować się  w oryginalnych szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz posiadać oryginalną etykietę, która umożliwiałaby identyfikację odpadu w chwili zgłoszenia.

  Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

   

  Regulamin PSZOKU