Ogłoszenia


  Wtorek 5 stycznia 2021

  Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

  Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż z dniem 19 stycznia 2021r. zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim.


  PSZOK będzie czynny:
  - wtorek od godz. 800 do 1500
  - sobota od godz. 800 do 1500
  z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
   
  W PSZOK przyjmowane będą odpady selektywnie zebrane, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
  PSZOK - nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych jak również odpadów komunalnych pochodzących z działalności rolniczej i gospodarczej.
  Punkt przyjmuje selektywnie zebrane:
  1)  papier i tektura,
  2)   szkło bezbarwne i kolorowe,
  3)   tworzywa sztuczne,
  4)   metal,
  5)  odzież i tekstylia,
  6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
  7)  przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
  8)  zużyte baterie i akumulatory,
  9)   meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  10)  zużyte opony, które nie są  wykorzystywane  do prowadzenia działalności gospodarczej i  rolniczej,
  11)  popiół pochodzący z gospodarstw domowych,
  12)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających stosownego zezwolenia,
  13)  odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji   i prowadzenia monitoringu  poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  i strzykawki.
   
  Ogranicza się ilość odpadów przyjmowanych do PSZOK-u z terenu nieruchomości:
  1/  do 2 m3 na rok odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z zastrzeżeniem, że  powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających stosownego zezwolenia),
  2/ do 8 sztuk rocznie – zużytych opon stanowiących odpady komunalne, (które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej gospodarczej).
  Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.