Ogłoszenia


  Poniedziałek 15 czerwca 2020

  Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSP 2020 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

  Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSP 2020 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.


      1. Do przeprowadzenia spisu zaangażowanych będzie 4 rachmistrzów terenowych.

     
      2. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią;

  • mieszkać na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie;

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     
      3. Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:

  • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej:

  • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego:

  • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

  Szkolenie kończy się egzaminem testowym realizowanym za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udział w całości w szkoleniu nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
   

  4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów). Dyrektor urzędu statystycznego – jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego, zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia. Jeżeli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

     5. Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia.
   

     6.  Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;

  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając niniejsze oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
    

      7. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.  należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. nr 22  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200 (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
   

  8. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 17 22 14 462, 17 22 14 457.