Ogłoszenia


  Wtorek 22 grudnia 2020

  Nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


  Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

   

  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. załatwieniu spraw urzędowych,
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności - także w zaprowadzeniu i przeprowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.


  Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie karty zgłoszenia (druk w załączeniu), oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego w terminie do 29 grudnia 2020 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim  pod numerami telefonów: 17 2214320, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej

   

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie przez Gminę Wielopole Skrzyńskie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.