Ogłoszenia


  Poniedziałek 17 października 2022

  NASZE DZIECI UCZĄ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PROGRAMIE YOUNGSTER PLUS

  W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. Sybiraków z Nawsia zakwalifikowała się do udziału w Programie YOUNGSTER PLUS realizowanym od kilkunastu lat przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. Z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego  w wymiarze 90 godzin weźmie udział 15 uczniów klasy ósmej. Do tej pory w Programie udział wzięło ponad 31 000 uczniów z blisko 370 gimnazjów oraz ponad 100 szkół podstawowych z terenów wiejskich w Polsce. Efektami programu Youngster są lepsze wyniki uczniów na egzaminie końcowym z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół ponadpodstawowych.


  W ramach Programu Youngster będą realizowane w ciągu roku szkolnego następujące działania:

  1. Obowiązkowe szkolenie metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, przygotowane i realizowane we współpracy z wydawnictwem Macmillan Polska.

  2. Przeprowadzenie we wrześniu 2022 roku w oparciu o platformę e-learningową testu plasującego dla uczniów klas ósmych, w celu podziału tych uczniów na grupy zaawansowania i stosownego do tego doboru podręczników.

  3. Doposażenie biblioteki szkolnej w zestaw materiałów pomocnych w nauce języka angielskiego (słowniki, readers’y, płyty CD, DVD, itp.), zgodnie z indywidualnym zamówieniem szkoły/nauczyciela, do kwoty określonej w umowie o współpracy z gminą.

  4. Przeprowadzenie przez nauczyciela/nauczycieli zajęć dydaktycznych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup zaawansowania, w oparciu o podręczniki i autorski program nauki języka angielskiego, przygotowane i dostarczone przez wydawnictwo Macmillan Polska.

  5. Przeprowadzenie testów sprawdzających postępy uczniów w nauce, w oparciu o platformę e-learningową.

  6. Informowanie o możliwości udziału nauczycieli w szkoleniach i konkursach programu English Teaching, realizowanych przez Fundację NIDA ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  YOUNGSTER to pogram wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan Polska.

   

  W koncepcji Programu przyjęto następujące założenia:

  • zajęcia są prowadzone w oparciu o istniejącą w gminie kadrę nauczycielską – przez wytypowanego przez gminę nauczyciela (nauczycieli) języka angielskiego,

  • nauka jest prowadzona w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującą siatką godzin, a zajęcia te stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w ósmych klasach w ramach obowiązującej podstawy programowej, zwłaszcza dla uczniów pragnących kontynuować naukę w szkołach ogólnokształcących w mieście,

  • program nauczania w ramach zajęć pozalekcyjnych jest zgodny z obowiązującą podstawą programową kursu języka angielskiego dla szkół podstawowych, jednak dodatkowe zajęcia pozalekcyjne nie mogą zastępować lekcji j. angielskiego przewidzianych programem nauczania, ani stanowić dodatkowych godzin zajęć w ramach tego programu; w związku z tym uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z innych podręczników, niż wykorzystywane w ramach zajęć dydaktycznych; po zakończeniu nauki w ramach Programu, podręczniki stają się własnością ucznia,

  • dla uzyskania zamierzonych efektów i celów Programu zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w podziale na grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów,

  • w ramach Programu przyznawane są wyróżnienia uczniom za osiągnięcia w nauce – oraz nauczycielom za osiągnięcia w nauczaniu,

  • po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymują stosowne certyfikaty, wystawione wspólnie przez wydawnictwo Macmillan Polska i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

  • nauczyciele są objęci obowiązkowym szkoleniem metodycznym, prowadzonym przez wydawnictwo Macmillan Polska i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

  • zajęcia w ramach Programu YOUNGSTER są odpłatne dla uczniów w wysokości 5 zł/m-c; środki z tego tytułu są przeznaczane na potrzeby szkoły, przede wszystkim potrzeby Programu (np. kopiowanie materiałów, pomoce dydaktyczne, dodatkowe nagrody, rajdy, biwaki, itp.).

   

  Beneficjentami Programu są:   

  • uczniowie szkół podstawowych – rozwój w zakresie umiejętności językowych, motywacji do samorozwoju, przełamywanie barier ekonomicznych i psychologicznych przy wyborze kierunku dalszej nauki,

  • nauczyciele języka angielskiego – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i motywacji do efektywnej pracy, wymiana doświadczeń,

  • szkoły uczestniczące w Programie– podniesienie prestiżu szkoły poprzez udział jej uczniów w Programie; poprawa warunków dydaktycznych poprzez wzbogacenie biblioteki szkolnej w pomoce i materiały przydatne uczniom i nauczycielom,

  • gminy, których szkoły uczestniczą w Programie – możliwość wykorzystania w innych szkołach w danej gminie kadry nauczycieli doszkalanych w ramach Programu; nauczyciele jako aktywni liderzy lokalnych społeczności; wymiana doświadczeń między gminami uczestniczącymi w Programie.

  Realizacja zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego jest współfinansowana w 50% przez EFRWP oraz w 50% z budżetu Gminy.