Ogłoszenia


  Czwartek 1 czerwca 2023

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027

  Z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa czteroletnia kadencja ławników wybranych podczas wyborów w 2019 r. W związku z powyższym, Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w terminie do 31 października 2023 r. dokona wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Ropczycach. Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło następującą liczbę ławników potrzebnych do wyboru z terenu właściwości Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim na kadencję 2024 – 2027:

  1 ławnik do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

  1 ławnik do Sądu Rejonowego w Ropczycach


  Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • ukończył 30 lat;
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • nie przekroczył 70 lat;
  • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

  Ławnikiem nie mogą być:

  • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  • duchowni;
  • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  • funkcjonariusze Służby Więziennej;
  • radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestęp­stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodziciel­skiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawo­wej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Dokumenty wymienione w punktach 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

  Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

  1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – jeżeli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa zarejestrowana na podstawie przepisów prawa - wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;

  2) listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli - osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

  Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie http://wielopole.bip.gmina.pl/index.php?id=454&a=1000&n_id=1858 oraz w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, pok. nr 14.

  Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. nr 22, w godzinach 7:30 do 15:30. Niniejsze dokumenty można również przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, 39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200. Decyduje data wpływu do Urzędu. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie ww. terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

  Przewodniczacy Rady Gminy

  mgr Sławomir Górski