Wydarzenia


  Środa 20 marca 2024

  Projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackie-go”

  W dniu 20 marca 2024 r. Gmina Wielopole Skrzyńskie jako Organ Prowadzący, działający w imieniu i na rzecz szkół podstawowych,  podpisano  umowę na realizację projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”


  O projekcie

  Beneficjentem projektu jest: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie razem z Partnerami: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Gminą Grodzisko Dolne oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, który pozyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

  Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim, ukierunkowanych na rozwój uczniów/uczennic szkół podstawowych, ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania, w okresie od maja 2023 r. do grudnia 2029 r.

  W projekcie planuje się wprowadzić do szkół podstawowych innowację pedagogiczną dotyczącą nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej, zakupić do centrów szkoleniowych i pracowni szkolnych niezbędne do realizacji zadań i celów projektu wyposażenie, zapewnić merytoryczne wsparcie dla nauczycieli/nauczycielek i kadry zarządzającej szkół, zorganizować w szkołach dla uczniów/uczennic zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, przygotować uczniów/uczennice i nauczycieli/nauczycielki do konkursów/zawodów robotycznych, zorganizować dla uczniów/uczennic obozy robotyczne oraz warsztaty promujące robotykę, naukę programowania, nauczanie STEAM.

  Z projektu korzystać będą publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego prowadzące nauczanie w klasach 4-8, które zgłosiły chęć udziału w projekcie oraz ich uczniowie/uczennice, nauczyciele/nauczycielki i kadra zarządzająca.

  W ramach projektu planuje się objęcie wsparciem:

    ok. 771 szkół

     ok. 1 050 przedstawicieli kadry zarządzającej

     ok. 2 520 nauczycieli/nauczycielek

     ok. 8 672 uczniów/uczennice

  Wartość projektu: 133 044 117,00 zł

  Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 113 087 499,45 zł

   

  Szczegóły na : https://rap.podkarpackie.pl/