Ogłoszenia


  Poniedziałek 16 kwietnia 2018

  Szacowanie szkód łowieckich

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
  22 marca 2018 roku
  o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że


  zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

  Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:

  1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

  Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: Sołtys danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
  2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

  Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
  W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

  Druki wniosków oraz szczegółowe informacje  dostępne są w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie, pokój nr 4, telefon. 172214 463, w godzinach  pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie www.wielopole.eu 
  w zakładce Ogłoszenia -  „szacowanie szkód łowieckich”.