Ogłoszenia


  Środa 28 czerwca 2023

  Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych


  Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych

             Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że od 1 lipca 2023 roku usługę odbioru       

  i zagospodarowania odpadów od  mieszkańców będzie  świadczyć firma:  DEZAKO Sp. z o.o.  39-200 Dębica, ul. Kościuszki 30 

  Odpady  będą odbierane  przez w/w firmę według poniższych kalendarzy na każdą wieś odrębnie. Kalendarze i worki będą rozdawane przez w/w Firmę oraz zamieszczone poniżej do pobrania.

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie nie  ulegają  zmianie.

  Mieszkańcy którzy nie wykorzystali worków i kodów poprzedniej firmy mogą je napełnić śmieciami, nalepić pozostałe kody i wystawić w dni odbioru.

  Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będzie odbierany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony .
  W/w odpady można  oddać do Punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wielopolu Skrzyńskim
  we wtorki i soboty od godz. 8oo -15oo

  Przypominamy o terminowym uiszczaniu opłat za odpady komunalne:

           ● za styczeń, luty i marzec do 31 marca

           ● za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca

           ● za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września

           ● za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia

  Wpłaty można dokonać:

          ● w kasie Urzędu Gminy pok. 24 II piętro

          ● na indywidualne konto bankowe lub ogólny rachunek opłaty śmieciowej nr:  41 9173 0002

             0000 0273 2000 1060 BS Wielopole Skrzyńskie
             (z adnotacją „opłata śmieciowa” podając dane osoby składającej deklarację )

  Przypominamy również, że zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):

  ●   właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

  ●   w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

   

  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych: sklepy, firmy, instytucje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, placówki służby zdrowia itp.  zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach.

   Należy zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru   działalności regulowanej (wykaz firm poniżej) w zakresie odbierania odpadów komunalnych  i samodzielnie ponosić  koszty transportu i zagospodarowania odpadów.

  W czasie kontroli należy okazać się umową i fakturami za odbiór odpadów.

   Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

  1. PHPU ‘’ZAGRODA”38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 38

  2. Produkcja, Handel,Usługi „EKOMAX” 38-200 Jasło ul. Hankówka 28

  3. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. zo.o. 39-207 Brzeźnica Paszczyna 62 B

  4.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 12

  5. Zakład Produkcyjno Uługowo Handlowy Zenon Haligowski 38-100 Strzyżów,

      Glinik Charzewski 117

  6. „DEZAKO „ Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kościuszki 30