Ogłoszenia


    Poniedziałek 26 września 2022

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu  I zmiany  Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie