Gospodarka odpadami komunalnymi


Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że na terenie Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów (obok Oczyszczalni ścieków) w Wielopolu Skrzyńskim przeprowadzona będzie Zbiórka kompletnego zużytego sprzętu eletrycznego i elektronicznego.

Termin zbiórki: 25 i 26 marca 2021r. (czwartek i piątek) - od godz. 8:00 do godz. 17:00

Mieszkancy, którzy posiadają kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą go oddać bezpłatnie.  Komunikat dla przedsiębiorców jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

Obowiązek ten, należy wypełnic do dnia 31 grudnia 2019r. składając do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o kótrym mowa w art 49 ust 1 ustawy o odpadach.Nabór wniosków o dotację  na odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej”

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza rolników do składania wniosków dotyczących  usunięcia odpadów z działalności rolniczej :

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)