Projekty finansowane ze środków UE


  Czwartek 29 grudnia 2022

  Cyfrowa Gmina


  Cyfrowa Gmina

  Zakończono realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR"

  Dobiegła końca realizacja projektu grantowego pn.  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie

  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” Działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” na podstawie umowy nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 z dnia 04.10.2016 r.
  „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

  Rozstrzygnięto nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W wyniku weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa uzyskaliśmy informację, że złożony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wniosek na zakup komputerów został pozytywnie zaakceptowany.