Projekty finansowane ze środków UENowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” Działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” na podstawie umowy nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 z dnia 04.10.2016 r.