Ochrona ŚrodowiskaApel  w sprawie usuwania barszczu sosnowskiego

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.

Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane:

  • z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
  • z transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

 

Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.

Rejestr działalności regulowanej - obowiązek wpisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.